شروع کنید
شکوفا شدن گل نیلوفر آبی

گل نیلوفر آبی نماد چیست؟

گل نیلوفر آبی نماد زندگی عارفانه و وارستگی است.در دنیا باشید،ولی از دنیا نباشید.همچون یک گل نیلوفر آبی در آب بمانید، ولی نگذارید آب شما را لمس کند.آنگاه زیبایی و…

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭼﯿﺴﺖ و چه ارتباطی با کارما دارد؟

سرنوشت ﭼﯿﺴﺖ؟

سرنوشت ،یک چرخه است که دائم تکرار می‌شود و آن حاصل بازگشت انرژی هایتان به شماست،جایی دیگر،در زمانی دیگر،بار دیگر،نیروهای مشابه و هم فرکانس شما را به سوی یکدیگر خواهد…