شروع کنید
همراستایی انرژی به چه معناست؟

همراستایی با منبع انرژی چیست؟

هنگامی که در همراستایی انرژی هستید، با خودتان هماهنگ هستید و عمیقاً با انرژی و خرد شهودی خود مرتبط هستید. شما به سمت ریتم هماهنگ و پُر ارتعاش خود حرکت…