شروع کنید
مدیتیشن برای رفتن به مرکز اصلی وجود چگونه انجام می شود؟

مدیتیشن برای رفتن به مرکز اصلی وجود

مدیتیشن برای رفتن به مرکز اصلی وجود ،یک مدیتیشن کوتاه برای استراحت و نفس کشیدن است. با محوریت ، آگاهی خود را به نفس خود می کشیم و سعی می…