شروع کنید
زیبایی درونی چیست؟

زیبایی درونی چیست و به چیزی اشاره دارد؟

زیبایی درونی تسخیر می کند… زیبایی بیرونی جذب می کند… و این زیبایی حقیقی آن چیزی نیست که چشم قادر به مشاهده آن باشد، بلکه چیزی است که قلب قادر…

من صدای درون سر نیستم چه معنایی دارد؟

هشیاری نسبت به صدای درون سر چیست؟

زمانی که صدای درون سرت که وانمود می‌کند تو هستی و هرگز حرف زدن را متوقف نمی‌کند را تشخیص دادی، از هم هویت شدن ناآگاهانه با جریان افکار بیدار می‌شوی.زمانی…