شروع کنید

عرفان

استاد در درون است

  استاد در درون است، و مدیتیشن معنایش این است که:  آن‌ تصور غلط  که استاد در بیرون است ناپدید شود. اگر او بیگانه‌ای است که منتظرش باشید، محکوم به…