شروع کنید

مراقبه

شکرگزاری

    هنگامیکه در حال شکرگزاری کردن هستید در اصل شما بر روی آنچه که دارید تمرکز و توجه می‌کنید.  وقتی چیزی را بیشتر ببینید طبق قانون جهان هستی از…