شروع کنید

دوره های خودشناسی اسرار درون آموزه هایی برای بیداری روح

دوره های خودشناسی اسرار درون آموزه هایی برای بیداری روح

موضوعات:

مراقبه،جذب،سکوت،

خودشناسی،عرفان

یکی شدن با کل

و شناخت از خود

آشنایی بیشتر با انرژی ها

تنظیم هفت چاکرا

کتاب های PDF  خودشناسی

خودآگاهی،متافیزیک،هوشمندی

بودن در لحظه حال

رهایی از انرژی های منفی

تغییر دید و نگاه از بیرون به درون

بیدار کردن عشق درون و آشنایی خویش(خود حقیقی مون)

 Mindmovie (ویدیوهای ذهنی )

برای شرکت در این دوره به لینک تلگرام زیر مراجعه کنید:

https://t.me/maryam_metaphizic