شروع کنید
بودن و حضور در لحظه حال چه معنایی دارد؟

بودن کامل و خالص چیست؟

بودن کامل، دربرگیرنده خالصانه‌ی لحظه اکنون، دقیقا همان گونه که هست. اجازه‌ی «بودن»ِ همه چیز بدون اضافه کردن و حذف چیزی، بدون رسیدن به حالت ویژه‌ای و بدون داشتن تجربه‌ی…